Salg/Levering


Salg- / leveringsbetingelser. R&S

Grundlagt

Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer og ordrer, med mindre der foreligger anden

skriftlig, og gensidigt accepteret aftale. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder også, selv om køber henviser til for ham generelt

almindelige betingelser. Alle tvister med relation til tilbud og leverancer i henhold til nærværende salgs- og leveringsbetingelser skal

afgøres efter dansk rets almindelige regler om voldgift efter danske retsregler med endelig og bindende virkning for parterne og uden

adgang til at indbringe afgørelsen for domstolene.

R&S registrerer ingen personlige oplysninger, som personnummer eller andet. Og har derfor ikke arkiv eller lignende med sådanne oplysninger,

Aftalegrundlag

Aftale om levering er først indgået ved købers modtagelse af vor skriftlige ordrebekræftelse, og kun indholdet af denne er bindende

for os. Ordrebekræftelse er bindende for køber, såfremt vi ikke modtager skriftlig indsigelse omgående og senest inden 24 timer efter

modtagelse af ordrebekræftelsen. Ændring og annullering kan herefter kun ske i henhold til aftale. Returvarer modtages kun efter

forudgående aftale. Varerne skal i givet fald være ubrugte, mangelfrie og i original emballage. Dog tages varer, der er specielt

produceret til køber, ikke retur.

Priser

Alle priser er at opfatte som dagspriser ab lager eller ab fabrik og excl. moms, med mindre andet skriftligt er aftalt. Der tages

forbehold for prisforhøjelser samt ændringer i fragtrater og offentlige afgifter af enhver art, herunder import- og eksportafgifter,

toldafgifter, moms, emballage, montering m.v..

Forsendelse

Hvor intet andet er anført, sker levering ab fabrik for købers regning og risiko. Ved aftale om aflevering på en af køber anvist plads,

afleveres varerne så nær brugsstedet, som lastvognen efter chaufførens skøn og uden fare kan køre. Det i ordrebekræftelse anførte

leveringstidspunkt er omtrentligt. Medmindre vi skriftligt har ydet garanti for levering til et bestemt tidspunkt, påtager vi os ikke

erstatningsansvar for forsinkelser.

Betaling

Betaling eller garanti for denne skal ske i henhold til ordrebekræftelse. Ved betaling efter sidste rettidig betalingsdag beregnes 1,5%

rente for hver påbegyndt måned af det til enhver tid forfaldne tilgodehavende. Tilskrevne renter forfalder til omgående betaling.

Forfaldsdato regnes fra det aftalte leveringstidspunkt, også uanset købers forhold medfører, at levering ikke kan ske som aftalt.

Rabatten af enhver art ydes kun på betingelse af rettidig betaling og aldrig på offentlige afgifter.

Mangler

Køber må straks ved modtagelsen, og inden materialerne tages i brug eller forarbejdes, gennemgå de leverede varer for at sikre sig,

at disse er mangelfri. Såfremt der skulle kunne påvises væsentlige mangler ved det solgte, påtager R&S sig efter eget valg enten at

ombytte det solgte eller de mangelfulde dele heraf ved levering af tilsvarende produkter til køber på de i nærværende salgs- og

leveringsbetingelser anførte eller for den pågældende leverance særligt aftalte vilkår, eller at kreditere køber for det solgte mod

returnering af dette eller at yde køber et afslag i prisen. Reklamation – herunder mængdeafvigelser – der burde have fremgået af en

gennemgang som ovenfor nævnt, må fremsættes omgående og senest 3 dage efter varens levering, for at kunne tages til følge. Fejl

eller mangler, som skyldes at varerne ikke behandles forskriftsmæssigt eller udsættes for usædvanligt slid og brug, er R&S

uvedkommende. Ved evt. reklamationer på skjulte fejl eller andet kan R&S kun drages til ansvar for værdien af de leverede varer

excl. fragt og øvrige forsendelsesomkostninger og ikke for omkostning til omlægning eller evt. opståede skader på andre

bygningsdele. R&S er under ingen omstændigheder ansvarlig for driftstab, mistet fortjeneste eller andre indirekte tab opstået som

følge af konstaterede mangler.

R&S påtager sig ikke ansvaret for, at Produktet kan anvendes til det af køber forudsatte formål.

Produktansvar

R&S er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af R&S. R&S er ikke

ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre, selv om der kan påvises en forsømmelse fra R&S`s side, som dog ikke har karakter af

forsætlig krænkelse af R&Ss pligter over for køber. R&S er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

R&S`s ansvar er endvidere størrelsesmæssigt maximeret til kr. 1.000.000,00. I den udstrækning, R&S måtte blive pålagt ansvar over

for tredjemand, er køber forpligtet til at holde R&S skadesløs i samme omfang, som R&S ansvar er begrænset over for køber i

henhold til foranstående bestemmelser. Hvis tredjemand fremsætter krav mod parterne om erstatning i henhold til nærværende

punkt, skal den part, som modtager meddelelse herom, straks underrette den anden part.

Vareprøver

Vareprøver viser kun farve, størrelse og kvalitet i almindelighed, hvorfor R&S ikke er ansvarlig for eventuelle afvigelser, medmindre

afvigelserne er væsentlige og for køber uforudsigeligt store i forhold til de foreviste vareprøver.

Force Majeure

Misligholdelse af aftaler, der kan henføres til force majeure, det vil sige naturkatastrofer, krig eller krigslignende tilstand og lignende,

fritager R&S for erstatningsansvar.

Ejendomsforbehold

R&S forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil fuldstændig, gyldig og ubetinget betaling har fundet sted

 

.

Kontakt Skoddesnedkerne:   RS.info@skoddesnedkerne.dk                                        Os med skodder

.